menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://tvorivaspolocnost.sk, https://creativesociety.com/, https://creativesociety.com/sk 

Skóre udelené komisiou: 8,1

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.
     

Základná charakteristika

Webstránky creativesociety.com ponúkajú rôzne jazykové mutácie, okrem iného aj verziu v slovenskom jazyku. Podľa informácií dostupných na stránke má ísť o informačný portál medzinárodného projektu, ktorého cieľom je „vybudovanie tvorivej spoločnosti, oslobodenej od systému spotrebiteľských šablón“, „vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte mierovou cestou,“ prípadne „nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.“ Medzi aktivitami, ktoré majú smerovať k dosiahnutiu stanovených cieľov, uvádzajú stránky najmä organizovanie konferencií, spoločenských podujatí, publikačnú činnosť a osvetu.

Samotná webstránka ponúka odkazy na videozáznamy z konferencií organizovaných pod značkou Tvorivej spoločnosti, články, rozhovory a mediálne výstupy súvisiace s témami a aktivitami zoskupenia.

Podľa dostupných informácií (1, 2, 3, 4) hnutie Tvorivá spoločnosť vzniklo z ukrajinskej ezoterickej sekty AllatRa, na ktorú je personálne aj ideovo napojené (stránkam AllatRa sme sa venovali v samostatnom posudku). Podľa religionistu Jakuba Ludvíka ide o proruskú náboženskú sektu. S fungovaním projektu sa spájajú viaceré kontroverzie, nejasné pozadie, šírenie pseudovedeckých správ, konšpiračných teórií a apokalyptických predpovedí.

Webstránka ponúka ako hlavný kontakt e-mail, pričom neuvádza transparentne osoby zodpovedné za obsah stránok, mnohé príspevky a texty nie sú podpísané autormi, prípadne namiesto mien autorov používa pseudonymy.

 

Popieranie klimatických zmien

Jednou z výrazných tém, ktorej sa venuje webstránka creativesociety.com, je popieranie vedeckého konsenzu o príčinách klimatickej krízy. Ako alternatívu k etablovaným svetovým vedeckým inštitúciám ponúka projekt Tvorivá spoločnosť tzv. Vedeckú komunitu, čo je podľa stránky „nezávislá platforma organizovaná dobrovoľníkmi projektu Tvorivá spoločnosť zo 180 krajín s podporou vedcov, výskumníkov, špecialistov a odborníkov, aby sa zjednotil vedecký potenciál s jediným cieľom identifikovať skutočné príčiny klimatických zmien, ktoré nesúvisia s ľudskou činnosťou“.

V sekcii Klimatické zmeny sa na stránke možno dočítať napríklad toto: „Najväčším medzinárodným problémom 21. storočia je celoplanetárna zmena klímy, ktorá sa prejavuje prudkým nárastom dynamiky katakliziem v posledných desaťročiach. Antropogénny faktor ovplyvňuje ekologický stav planéty, ale jeho vplyv na klímu je zanedbateľný.“

Na inom mieste, v sekcii „Medzinárodné fóra“ možno nájsť videá z konferencií organizovaných Tvorivou spoločnosťou, ktoré majú popieranie vedeckého konsenzu priamo vo svojom popise. Napríklad video s názvom „GLOBÁLNA KRÍZA“ vo svojom popise uvádza: „Ako argument sa používa konsenzus vedcov, ktorý sa údajne rovná 99%. To však je lož. Tí, ktorí aktívne propagujú kľúčovú úlohu antropogénneho faktora v zmene klímy mlčia o tom, že tento konsenzus nemá vedecký základ. Toto presvedčenie je umelo vytvárané tým, že nie je daný priestor vedcom, ktorí majú iný názor. Samotná teória o zmene klímy v dôsledku emisií CO2 nemá žiadny vedecký základ.“