menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

Tvoríme zoznam webov, o ktorých členovia našej komisie majú pochybnosti o ich dôveryhodnosti a kvalite obsahu.

Je iba na vás, či s naším zoznamom súhlasíte a či ho budete využívať. Zoznam webov bol zostavený členmi komisie, na základe odborného posúdenia webov podľa jasne stanovených kritérií. Členovia komisie vykonávajú túto činnosť dobrovoľne na základe svojho presvedčenia o jej celospoločenskej užitočnosti.

V našej databáze nájdete weby, ktoré podľa komisie spĺňajú minimálne jeden z týchto bodov

 1. 1.

  Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

 2. 2.

  Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

 3. 3.

  Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 4. 4.

  Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

 5. 5.

  Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Tieto kritériá postupne budeme dopĺňať a upravovať na základe skúseností z praxe. Naším cieľom je v prvom rade ochrániť zadávateľov reklamy a ich záujmy. Tomuto cieľu podriaďujeme aj činnosť komisie a pravidlá, ktoré si vyhradzujeme právo zmeniť podľa potreby.

Naša databáza má čisto odporúčací charakter a je na zodpovednosti každého inzerenta, aby zvážil spôsob jej využitia. Ide o vyjadrenie názoru hodnotiacej komisie a tento v žiadnom prípade nevydávame za fakt.