menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://rodakinformuje.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,6

Posudok vypracoval/a: Tomáš Kriššák, vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
  • Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

 

Základná charakteristika webu

Webová stránka Rodák informuje má štruktúru spravodajského webu. Na domovskej stránke sú umiestnené najnovšie a „obľúbené“ články a obsah je rozdelený do rubrík „Hlasovanie poslancov NR SR“, „V obraze“, „Informačník“, „Vyriekli“ a „Citáty

Portál Rodák informuje nemá jasne uvedenú vlastnícku štruktúru, kontaktné údaje, ani mená autorov zodpovedných za jednotlivé články. Stránka pôsobí v úzkej koordinácii s webom rodacirodakom.sk, čo je viditeľné najmä na to, že kliknutím na sekciu „Ďakujeme“ na webe Rodák informuje sa návštevník dostane priamo na webovú stránku Rodáci rodákom, ktorá je tiež zaradená na zoznam stránok so sporným obsahom projektu Konšpirátori.sk. Občianske združenie Rodáci rodákom je tiež uvedené ako kontakt v „informačníkuRodák informuje, ktorý je vo forme PDF súboru zverejnený na weboch Rodáci rodákom aj Rodák informuje.

 

Pozadie webu

Riaditeľom občianskeho združenia Rodáci rodákom je podľa registra mimovládnych neziskových organizácií Roman Svätopluk Javorík. Podľa Denníka N je Roman Svätoslav Javorík uvedený ako kontaktná osoba v protokole o zaregistrovaní webu Idemvoliť.sk, ktorý je tiež zaradený na zoznam projektu Konšpirátori.sk, pretože zverejňuje nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o slovenských politických stranách. Osoba s rovnakým menom a adresou má prepojenie na extrémistickú ĽSNS, ktorej v roku 2016 poskytla dar v hodnote viac ako 6 000 eur.

 

Šírenie naratívov v súlade s kremeľskou propagandou

Autor článku Rozširovanie NATO z 15.4.2022 tvrdí, že NATO nedodržalo sľub, ktorý malo dať Rusku v roku 1990, že sa nebude rozširovať smerom na východ. Ide o rozšírený kremeľský dezinformačný naratív, ktorý bol už niekoľkokrát debunkovaný. NATO v roku 1990 nesľúbilo, že sa nebude rozširovať o štáty strednej a východnej Európy, čo potvrdil aj samotný Michail Gorbačov, ktorý mal podľa dezinformačných tvrdení takýto sľub dostať.

Tento naratív zodpovedá snahám kremeľskej propagandy vykresliť ako agresora NATO, ktoré malo vyprovokovať Rusku k útoku na Ukrajinu a odviesť tak pozornosť od faktu, že práve Ruská federácia vojensky napadla Ukrajinu, a porušila tak základné zásady medzinárodného práva. 

 

Citáty vytrhnuté z kontextu tak, aby podporovali dezinformácie o pandémii covid-19

Článok Daj si rúško a zostaň doma! z 3.8.2022 navodzuje dojem, že nosenie rúšok nie je účinné. Cituje pri tom vedecké publikácie vydané pred pandémiou. Citáty sú však zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu tak, aby podporili tvrdenie, že ešte pred pandémiou vedecká verejnosť nepodporovala nosenie rúšok ako ochranu pred prenosom vírusov vzdušnou cestou.

Autor cituje Národnú akadémiu vied USA, ktorá mala v roku 2010 vyhlásiť, že „v komunitnom prostredí rúšky na tvár nie sú navrhnuté ani certifikované tak, aby chránili nositeľa pred vystavením sa respiračným rizikám.“ Ide o citát z aktualizovaného vydania knihy Prevencia prenosu pandemickej chrípky a iných vírusových respiračných ochorení: Osobné ochranné prostriedky pre zdravotnícky personál vydanej Inštitútom medicíny Národnej akadémie v USA. V kapitole Osobné ochranné prostriedky pre zdravotnícky personál je vysvetlený pojem osobné ochranné prostriedky, po ktorom nasleduje úryvok: „Jednou z výziev v oblasti zdravotníctva je jasne porozumieť rozdielu medzi respirátorom a rúškom, ako aj ich vhodným použitím. Respirátory sú špecificky navrhnuté ako respiračná ochrana. [...vysvetlenie ako fungujú respirátory] Rúška, vrátane chirurgických a zdravotníckych rúšok, sú prekrytia voľného strihu, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili pacienta pred sekrétmi z nosa a úst lekára, zdravotnej sestry alebo iných zdravotníckych pracovníkov. Rúška nie sú navrhnuté alebo certifikované na ochranu ich nositeľa pred vystavením sa respiračným rizikám, úloha rúšok ako osobných ochranných prostriedkov si vyžaduje ďalší výskum.“ Z uvedeného vyplýva, že autor publikácie opisuje rozdiel medzi respirátorom a rúškom a ich použití ako ochranných osobných prostriedkov v medicínskom prostredí. Sám autor spomína, a to dokonca v rovnakej vete, ktorej časť bola citovaná v článku Daj si rúško a zostaň doma!, že je potrebný ďalší výskum. Nešlo teda o žiaden výskum účinnosti rúšok pri prenosoch respiračných ochorení v komunitnom prostredí, ako by sa to mohlo zdať z citátu, ktorý zavadzajúco použil autor textu na portáli Rodák informuje. Rôzne druhy rúšok a respirátorov sú Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA v rôzne rizikových situáciách na ochranu seba aj ľudí okolo nás pred ochorením covid-19.

Druhý zavádzajúci citát v článku Daj si rúško a zostaň doma je zo štúdie Používanie masiek a respirátorov na prevenciu prenosu chrípky: systematický prehľad vedeckých dôkazov: „Žiadna zo štúdií nepreukázala presvedčivý vzťah medzi používaním masky/respirátora a ochranou pred chrípkovou infekciou.“  V abstrakte spomínanej štúdie po tejto vete nasleduje: „Niektoré dôkazy naznačujú, že používanie masky je najlepšie ako súčasť balíka osobnej ochrany, najmä hygieny rúk. Účinnosť masiek a respirátorov je pravdepodobne spojená so skorým, dôsledným a správnym používaním.“  Systematický prehľad obsahuje 17 štúdií, ktorých individuálne výsledky sa líšia a autori poukazujú aj na limitácie štúdií, čo autor textu Daj si rúško a zostaň doma zámerne alebo nevedomky vynechal. Veta bola teda manipulatívne použitá v rozdielnom kontexte.

Tretí citát: „Prvá RCT (randomizovaná kontrolovaná štúdia – pozn. autor) látkových masiek a výsledky varujú pred používaním látkových masiek. Toto je dôležité zistenie pre informovanie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zadržiavanie vlhkosti, opätovné použitie látkových masiek a slabá filtrácia môžu viesť k zvýšenému riziku infekcie,“ je tiež vytrhnutý z kontextu, pretože citovaná štúdia bola zameraná na nemocničný zdravotnícky personál, na čo autor textu Daj si rúško a zostaň doma neupozorňuje. Samotní autori v závere štúdie upozorňujú, že bola robená v kontexte nemocničného zdravotného personálu a „je potrebný ďalší výskum na informovanie o rozšírenom používaní látkových masiek globálne.“

Články aj týmito zavádzajúcimi výrokmi budia dojem, že rúška nie sú účinné. Po ich prečítaní tak môže čitateľ odmietnuť nosiť rúško na verejnosti v presvedčení, že tak robí na základe vedeckých poznatkov, a ohroziť tak nielen svoj život, ale aj životy ľudí vo svojom okolí.

Ďalší text venujúci sa téme covid-19 „EÚ Digitál Covid pas, očkovanie, respirátory, blokácie, globálna pandemická zmluva“  bol uverejnený 25.10.2022. V úvode opisuje dokument vydaný Európskou komisiou Odpoveď EÚ na covid-19: Príprava na jeseň a zimu 2023, pričom mimoriadnu pozornosť venuje zvyšovaniu miery zaočkovanosti. Nasledujú výroky a video, ktoré hovoria o údajnom nebezpečenstve očkovania proti covidu. Po prečítaní textu môže čitateľ ľahko prísť k záveru, že vakcínu sú nebezpečné, a aj napriek tomu chce EÚ zvýšiť zaočkovanosť. Text tak nielen šíri nepravdivé výroky o vakcínach, ale vykresľuje EÚ ako organizáciu, ktorej zámerom je poškodiť svojich obyvateľov.  Ako uvádzame nižšie výroky o nebezpečnosti očkovania aj časť opisu dokumentu Komisie je manipulatívna alebo nepravdivá.

Autor tvrdí, že EÚ v dokumente „zdôrazňuje záväzok EÚ k novej „právne záväznej“ zmluve – posilnenie právomocí WHO – na základe ktorej by WHO defakto získala právomoc prevziať kontrolu nad systémami zdravotnej starostlivosti členských štátov, kedykoľvek to bude považovať za potrebné.“ Komisia naozaj zdôrazňuje potrebu posilniť globálnu zdravotnícku architektúru s ústrednou úlohou WHO: „EÚ je odhodlaná byť hybnou silou v rokovaniach o novej, právne záväznej, medzinárodnej dohode o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu a o cielených zmenách a doplneniach posilniť Medzinárodné zdravotné predpisy z roku 2005.“ Avšak nikde v texte sa nespomína, že by mala zmluva dať WHO právomoc prevziať kontrolu nad systémami zdravotnej starostlivosti jednotlivých štátov. Štáty majú právo rozhodovať o svojich vnútorných záležitostiach vrátane zdravotníctva suverénne a môžu tieto kompetencie preniesť na medzinárodné organizácie len v prípade, že s tým vyslovene súhlasia. Členské štáty EÚ delegovali na EÚ právomoci v niektorých oblastiach, kde má EÚ výlučnú právomoc. Zdravotníctvo medzi tieto oblasti nepatrí. Aspekty týkajúce sa spoločných otázok bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia vymedzené v Zmluve o fungovaní EÚ (ZFEÚ) patria podľa článku 4 ZFEÚ pod spoločné právomoci a ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí podľa článku 6 ZFEÚ k podporným právomociam. Aby mohli byť tieto právomoci zmenené, muselo by dôjsť k zmene prameňov primárneho práva EÚ, s čím by museli súhlasiť všetky členské štáty EÚ a nebolo by to možné len z rozhodnutia Európskej komisie.

V závere článku je video so slovenskými titulkami zobrazujúce britského kardiológa Aseema Malhotra, ktorý tvrdí, že „vakcína Covid mRNA zrejme zohráva významnú úlohu alebo je hlavnou príčinou neočakávanej zástavy srdca, srdcových infarktov, mozgových príhod, srdcových arytmií a srdcového zlyhania od roku 2021.“ Vo videu sa tiež objaví text: „Je čas uprednostniť pacientov pred ziskom, uprednostniť pravdu pred peniazmi, uprednostniť ľudské potreby pred potrebami nemorálneho psychopatického subjektu. Urobme to.“ A. Malhotra verejne vystupoval proti mRNA vakcínam. Jeho vyjadrenia ohľadom mRNA vakcín debunkoval Reuters Fact Check tím aj platforma venujúca sa factcheckovaniu zdravotníckych vyjadrení Health Feedback. Vedecké dôkazy a monitorovania bezpečnosti mRNA vakcín ukazujú, že vakcíny sú bezpečné a účinné, pričom benefity prevažujú riziká.

 

Klimatické nezmysly

V úvode článku „Globálne ochladzovanie – preľudnenie“ z 24.6.2022 autor vytvára dojem, že klimatická kríza, ktorú je podľa súčasného vedeckého konsenzu zapríčinená dôsledkami ľudského konania, je len strašenie ľudí a nástroj na kontrolovanie spoločnosti.

V minulosti mali podľa článku vedci „strašiť“ ľudí príchodom doby ľadovej, čo sa nemalo naplniť, a to má teraz slúžiť ako dôkaz, že aj s klimatickou zmenou je to rovnako. Autor v úvode tvrdí, že „v sedemdesiatych rokoch predpovedali príchod doby ľadovej z dôvodu znečistenia a preľudnenia planéty,“ a mali preto požadovať „zrušenie spaľovacích motorov, v mene ochrany prírody obmedzovanie slobody, kontrolu populácie.“ Vlády na tomto základe mali pristúpiť „k „dobrovoľným“ sterilizáciám a potratom“. Ďalej v texte spomína niekoľko autorov a ich citáty, ktorí predpovedali katastrofy súvisiace s preľudnením. Úvod textu o vedcoch, ktorí varovali pred dobou ľadovou je zavádzajúci. Podľa dostupných štúdií, v 70. rokoch neexistoval vedecký konsenzus na tom, že klíma sa ochladzuje kvôli ľudskej činnosti. Naopak, citovanejšie a rozšírenejšie boli aj v tomto období vedecké texty o globálnom otepľovaní.

V závere článku autor naznačuje, že nás vlády, média, „ekovedci“ a organizácie „strašia“ novou dobou ľadovou: „Klíma sa mení, ale od doby ľadovej sa vzďaľujeme. Podstata ostala, obmedzenie slobody, kontrola populácie, centralizovanie svetovej ekonomiky.“ Autor sa ďalej poukazuje na vojny, do ktorých sa zapojilo USA. V závere spomína víziu Nikola Teslu o „bezplatnom, slobodnom a spravodlivom zabezpečení čistej energie pre celé ľudstvo“, ktorá mala naraziť „na jednu prekážku – chamtivosť!“

Po prečítaní textu môže čitateľ ľahko nadobudnúť dojem, že varovania pred zmenou klímy a opatrenia na ich predchádzanie sú súčasťou sprisahania, ktorého cieľom je kontrola populácie. Autor to síce netvrdí priamo v texte, ale kladením na prvý pohľad nesúvisiacich informácií vytvára takýto dojem.

 

Anonymní autori a odkazy na sporné zdroje

Mená autorov článkov na webe Rodák informuje uvedené nie sú. Pri všetkých článkoch je namiesto mena uvedené označenie „admin“. 

Texty na Rodák informuje sa neodvolávajú len na konšpiračné weby, ale vo veľkej miere citujú aj mainstreamové médiá a relevantné vedecké štúdie. Citácie z nich sú však často vytrhnuté z kontextu alebo použité manipulatívnym spôsobom.

Web tiež ako zdroje používa oficiálne propagandistické zdroje autoritárskych krajín. V článku Rozširovanie NATO (20.4.2022) sa napríklad odvoláva na portál China Daily, ktorá je čínskym štátnym médiom píšucim v angličtine.

 

Záver

Webová stránka Rodák informuje porušuje základné zásady novinárskej etiky, manipulatívnym spôsobom vytrháva citáty z vedeckých štúdií z kontextu tak, aby vzbudzovali dojem, že podporujú konšpiračné a dezinformačné tvrdenia o klimatickej zmene alebo pandémii covid-19. Z týchto dôvodov ho odborná komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam webov so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: