menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.christianitas.sk

Skóre udelené komisiou: 7,6

Posudok vypracoval: Pavol Hardoš

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

 • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami.

 • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a "bludy", ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia.

Podrobnejšie zdôvodnenie

 • Portál Christianitas sa zameriava na boj proti spoločenským trendom, ktoré vníma ako „revolučné“ a nivočiace „politické myslenie, ekonomické systémy, náboženské pravdy a v poslednej epoche rodinu a osobnú integritu človeka“. Za cieľ si nedáva nič menšie než ochraňovať „Európsku civilizáciu“ a povzbudzovať „kontrarevolúciu“, pod ktorou chápu „obhajobu Bohom ustanoveného poriadku, objektívnej pravdy, nemennosti stvoreného človeka a prirodzených rozdielov v talentoch a autorite u ľudí“.
 • Z politologického hľadiska ide o jasne ideologicky vyhranený projekt nábožensky motivovanej krajnej pravice, ktorá sa odzrkadľuje vo výbere aj rámcovaní tém článkov a v interpretácii udalostí. Ide v podstate o intelektuálnejšiu verziu iného dezinformačného webu LifeNews.sk – tiež sa sústreďuje na vyvolanie pocitu ohrozenia a obliehania kresťanstva (resp. konzervativizmu a civilizácie – tieto pojmy sa miestami v ich textoch javia ako zameniteľné) moderným svetom. Neprinášajú však len bulvárne spracovanie otázok reprodukčných práv žien a práv sexuálnych menšín, či z USA prenášané rámce kultúrnej vojny – v ich manichejskom videní sveta totiž predstavuje nepriateľa nielen neomarxizmus či liberalizmus – ale v podstate celá novoveká filozofia osvietenstva.

 • Do tohto zamerania sa zmestí množstvo tém – od pseudovedeckej obhajoby kreacionizmu a spochybňovania vedeckosti evolučnej teórie, cez eseje o tom, ako revolučná odluka cirkvi od štátu vedie k totalitarizmu, alebo, že samotné sexuálne menšiny sú v skutočnosti boľševickou ideológiou. Všeobecné volebné právo, podľa iného článku, zase „nakoniec podkope funkčnosť civilizácie a prepadne sa do pohanského otroctva a tyranie“. Ak archeologické nálezy spochybnia tradičné rodové roly mužov a žien, na vine je podľa portálu neomarxizmus vedcov.

 • Prítomná je však aj konšpiračná klasika – ničím nepodložené geopolitické fabulácie o Američanmi riadených protestoch proti sfalšovaným voľbám v Bielorusku alebo nepodložené špekulácie o volebných podvodoch v USA.

 • S nástupom pandémie sa články nevyhli ani šíreniu nepodložených alebo zavádzajúcich správ ohľadom koronavírusu a opatrení prijatých proti jeho šíreniu. Web šíril napríklad nepodložené špekulácie českej virologičky Sone Pekovej, populárnej v dezinformačných médiách, že koronavírus zmizne do Vianoc 2020, resp. že je umelo vytvorený v laboratóriu. Kým prvé tvrdenie už asi dnes netreba komentovať, k druhému tvrdeniu, ktoré bolo predmetom vedeckej kontroverzie, môžeme dodať, že výskum sa dlhodobo prikláňal k poznaniu o jeho prirodzenom pôvode. Výskum genómu SARS-CoV-2 ukazuje podobnosť so siedmimi ďalšími koronavírusmi, ktoré mali zvierací pôvod. Štúdia z júla minulého roka v časopise Nature taktiež poukázala na prirodzený pôvod tohto vírusu. Web Christianitas tiež vystríha pred „očkovacou totalitou“ a v inom článku zase autor fabuluje o „eugenických úmysloch“ vývojárov očkovania proti Covidu, o ktorých, ako sám v závere priznáva „priamy dôkaz chýba“. Tomu však nebráni robiť o nich konšpiračné konštrukcie. (Pre ďalšie ukážky problematických článkov, pozri nižšie sekciu Príklady článkov.)
 • Portál ponúka predovšetkým úvahy, komentáre, resp. komentujúce spravodajstvo. To samo o sebe z webu nerobí nedôveryhodný zdroj. Problémom nie je nevyhnutne samotný fakt hodnotového podfarbenia – hoci v tomto prípade je na pováženie, že dané hodnoty sú často v protiklade so základnými princípmi fungovania demokratických spoločenstiev, nakoľko popierajú základnú rovnosť všetkých jedincov, ako aj možnosť plurality postojov a hodnôt. Za jedinú možnú a správnu považujú spoločnosť postavenú na úzko chápanom tradicionalistickom vnímaní kresťanstva. 
 • Nedôveryhodným robí z webu skôr jeho selektívna optika, zavádzanie a prekrúcanie skutočností, ktorých sa dopúšťajú autori pri presadzovaní svojho ideologického projektu. 
 • Za pozornosť tu stojí, že web Christianitas zaradil medzi nedôveryhodné a dezinformačné aj hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, ktorý vystríhal veriacich pred spoliehaním sa na jeho správy, napriek tomu, že na ňom môžu veriaci čitatelia občas nájsť aj články, ktoré im môžu hodnotovo vyhovovať.
 • Portál prevádzkuje Nadácia Slovakia Christiana, ktorá má podľa portálu Postoj „silné zahraničné zázemie“. Ako totiž zistili novinári z Investigatívneho centra Jána Kuciaka, Nadácia Slovakia Christiana patrí do siete ultra-konzervatívnych organizácii riadených a čiastočne aj financovaných z Poľska; je dcérskou nadáciou poľskej ultrakonzervatívnej Nadácie Inštitút sociálnej a náboženskej výchovy Piotra Skargu, ako súčasť celosvetového hnutia TFP ("Traditio, Familia, Proprietas" alebo anglicky “Tradition, Family, Property” - čiže Tradícia, rodina, vlastníctvo) presadzujúceho tradicionalistické poňatie katolíckej viery, ktoré má nenávistné prejavy voči rodovej rovnosti alebo právam sexuálnych menšín.
 • Za zmienku stojí aj, že šéfredaktor portálu Branislav Michalka v minulosti publikoval texty aj na iných dezinformačných weboch, ako napr. český Protiproud, a opakovane prednášal tiež pre ľudácky spolok v „Rodnom dome prezidenta Tisu“, napr. o konci demokratického experimentu alebo o význame Jozefa Tisa a katolíckeho tradicionalizmu pre kontra-revolúciu.

           

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

Článok začína analógiou medzi Hitlerovým plánom vytvoriť Lebensraum, životný priestor pre Nemcov, ktorý zamlčal exterminačné spôsoby pre jeho dosiahnutie – a dnešnými snahami „moderných liberálov presvedčených, že treba znížiť uhlíkovú stopu a zastaviť globálne otepľovanie“. Implikáciou je, že k rôznym zákazom a reguláciám sa tiež môžu neskôr pridať aj pokusy o priame „zníženie populácie“.

Článok následne prezentuje ďalšiu verziu konšpiračnej teórie o Billovi Gatesovi a jeho snahe dosiahnuť svoje temné plány cez očkovanie. Hlavným previnením Billa Gatesa sa tu ukázala byť jeho filantropická aktivita na poli podpory dostupného očkovania v Afrike.

Článok cituje slová Billa Gatesa, ktorý poznamenal, že smerujeme k 9 miliardám ľudí na planéte, ale ak „urobíme naozaj dobrú prácu v oblasti nových vakcín, v oblasti zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní starostlivosti o reprodukčné zdravie, mohli by sme to znížiť asi o 10% alebo 15%“.

Bill Gates len konštatoval dobre známe skutočnosti: zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie životnej úrovne, reprodukčné práva a dostupná sexuálna výchova majú pozitívny vplyv na znižovanie natality – je teda možné dosiahnuť spomalenie rastu populácie a zabrániť tak možnej environmentálnej katastrofe. 

Z jeho slov, ako uznáva aj autor článku „explicitne nevyplýva“ aj vôľa ukončovať životy už narodených. Napriek tomu článok ďalej hovorí „o eugenických celoplanetárnych zámeroch“ nadácií Billa a Melindy Gatesových. Pre podporu svojich tvrdení sa opiera predovšetkým o temné náznaky a narážky, ale využíva aj niekoľko pochybných zdrojov. Jedným je napr. aj pseudovedecká štúdia, vedená kreacionistom a proti-očkovacím aktivistom, publikovaná v predátorskom časopise, podľa ktorej malo byť v protitetanových vakcínach v Keni prítomná aj sterilizačná látka – nič také však nemožno potvrdiť. Ďalším podporným zdrojom sú nepodložené a lživé výroky Robert F. Kennedy mladšieho, konšpiračného teoretika a proti-očkovacieho aktivistu, ktorý bol už pre opakované šírenie dezinformácií zablokovaný aj na Instagrame

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

Bez jasne uvedených zdrojov a v rozpore s faktami článok mieša skutočnosť imigrantského obyvateľstva, existenciu chudobných štvrtí, terorizmus a fiktívne „no-go“ zóny do islamofóbneho koktejlu s varovaním, že „to“ môže vďaka „ľavičiarom“ a „liberálom“ prísť aj k nám. 

Vo viacerých mestách Európy existujú štvrte, kde sa koncentruje chudobné obyvateľstvo, nie vždy nevyhnutne väčšinovo moslimské alebo imigrantské, kde je zvýšená miera kriminality a nezamestnanosti. Tieto komunity sú často príznakom vylúčenia alebo zlyhania integrácie, ale nie sú no-go zónami v pravom slova zmysle – o nič viac než napr. Luník IX v Košiciach, Pentagon v bratislavskej Vrakuni, alebo Obchodná ulica v Bratislave v noci z piatka na sobotu.

Ako pripomína aj Iniciatíva Bridge pri Georgetownskej Univerzite, tzv. „no-go“ zóny sú v skutočnosti proti-moslimské konšpiračné teórie, ktorých existencia bola opakovane vyvrátená oficiálnymi policajnými zdrojmi aj médiami, aj naďalej však predstavujú populárny krajne-pravicový naratív, ktorý ma ospravedlniť proti-imigrantské a proti-moslimské politiky a rétoriku. 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

Článok podsúva nepodloženú paniku zo sexuálnej výchovy na školách. Článok v podstate len rekapituluje tvrdenia z pamfletu publikovaného The Family Research Council (FRC), fundamentalistickej protestantskej organizácie známej svojimi nenávistnými a zavádzajúcimi kampaňami proti právam LGBT ľudí v Spojených štátoch. 

Odovzdávať deťom vedecké informácie o povahe ľudskej sexuality a reprodukčnom zdraví je podľa FRC a autora článku „sexualizácia detí“, resp. ich manipulácia a indoktrinácia. Informovanie o vedeckých poznatkoch o reprodukčnom zdraví, sexuálnej orientácii, či rodovej identite však z nikoho nemôže spraviť geja, či transrodovú osobu. Rovnako, vedomosti o sexe, právach jedinca a sexuálnom zdraví nikoho nemanipulujú ani nesexualizujú. Je pravda, že takto nadobudnuté fakty môžu protirečiť už jestvujúcim manipuláciám a zavádzaniam, či na neinformovanosti postavených mýtoch, ale presne to je poslanie vzdelávania a výchovy.