menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://kulturblog.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 8,8

Posudok vypracoval: Jakub Drábik

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé alebo dezinformačné správy či lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie alebo “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka obsahuje vulgarizmy alebo výzvy k násiliu či extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Portál Kulturblog obsahuje rôzne manipulatívne podané a silne emočne podfarbené videá a články, ktoré majú v publiku vyvolať klamný dojem o hrozbách zo strany liberalizmu, multikulturalizmu, globalizácie, západnej Európy, rôznych náboženských či sexuálnych menšín či migrácie. Web posilňuje rôzne obavy a stereotypy, zneužíva predovšetkým témy migrácie a v poslednom období tiež očkovania. 

Diskusia o migračnej politike i protipandemických opatreniach je legitímna a sama o sebe nerobí z webu nedôveryhodný zdroj. Problematické je, že na Kulturblog sa táto diskusia nezakladá na racionálnom a predovšetkým na komplexnom uchopení overených faktov. Web prezentuje často legitímne kritiky a subjektívny pohľad na vec, zároveň sa však v snahe ponúkať opozičný pohľad nedrží vždy argumentačnej poctivosti. 

Tvorcovia videí s využitím vyhroteného a nenávistného obsahu a démonizácie celých skupín obyvateľstva vyvolávajú pocit ohrozenia, videá sú manipulatívne a posilňujú rôzne strachy a stereotypy. Napríklad v prípade utečencov či moslimov sú videá účelovo zostrihané, so sugestívnym hudobným pozadím a prezentujú ich stereotypne a vždy v negatívnom svetle. Posolstvo celého webu sa sústreďuje na vyvolanie pocitu ohrozenia kresťanstva, konzervatívnych hodnôt (bližšie neidentifikovaných; nie je jasné, aké to sú) a civilizácie ako takej. Sledujúcim poskytuje pohľad „odmietajúci hlavný mediálny prúd“ – i keď znova nie je zrejmé, čo tento „hlavný mediálny prúd“ vlastne je. 

Tvorcovia videí sú vo väčšine prípadov vo svojich formuláciách a vyjadreniach opatrní, prípadne svoje závery formulujú natoľko vágne, aby ich nebolo možné jasne označiť za lži, poukázať na ich chybovosť či dezinformačný charakter. Napríklad prezentované štatistiky a dáta sú vo väčšine prípadov v súlade s oficiálnymi štatistikami, no ich selekcia a spôsob prezentácie je manipulatívny. Väčšina videí sa navyše nesie v súlade s krajne pravicovou konšpiračnou teóriou o domnelom akademickom a intelektuálnom úsilí o rozvrat západnej kultúry a nebezpečenstve „neomarxizmu“. Neomarxizmus je síce reálny sociologicko-filozofický koncept, súbor smerov a škôl súčasnej filozofie zahŕňajúci prístupy, ktoré modifikujú alebo rozširujú marxistickú teóriu o interdisciplinárny prístup a nové interpretácie, no z videí je zrejmé, že pochopenie tohto konceptu bolo nad sily tvorcov. 

Nedôveryhodným robí z webu jeho spôsob prezentovania faktov, podsúvanie názorov, selektívna optika, zavádzanie a prekrúcanie skutočností a subtílna manipulácia so zdrojmi a argumentmi. Autori jednotlivých článkov a videí si síce dávajú pozor na explicitné vyjadrenia, no svoje tézy celkom jasne prezentujú v náznakoch a predovšetkým v selekcii a spôsobe podávaných informácií. 

Pre portál je tiež charakteristické schematické vnímanie slovenskej spoločnosti a slovenskej identity. Hľadanie vlastnej identity je normálny a legitímny proces. Problematické však je, ak sa vytvára dojem „my – oni“ a formuje sa obraz nepriateľa (liberáli, progresívci, moslimovia, homosexuáli, atď.). Ak sa obraz minority (etnickej, konfesionálnej alebo sexuálnej) zmení v štáte od protivníka na nepriateľa, či už reálneho alebo fiktívneho, vlastná identita majority dostáva nový rozmer – už nehľadá, neurčuje a neuvedomuje si vlastnú identitu, ale konfrontuje sa so systémom hodnôt minority. Cez takýto „obraz nepriateľa“ si potom môže majoritná spoločnosť dokazovať vlastnú politickú, kultúrnu, hodnotovú či náboženskú prevahu, čoho následkom môžu byť negatívne spoločenské, politické a vo finále i právne dôsledky pre minoritu. 

Medzi ďalšie obľúbené témy Kulturblogu patrí historický revizionizmus a velebenie ľudáckeho režimu a jeho predstaviteľov, či snaha o rehabilitáciu popredných predstaviteľov tohto nedemokratického režimu. Viackrát bol hosťom v diskusiách Kulturblogu napríklad aj známy český obdivovateľ nacizmu a vydavateľ rôznych nacistických a antisemitských textov Pavel Kamas (produkcia vydavateľstva Guidemedia, ktorého je spoluzakladateľom a spolumajiteľom bola od začiatku zameraná na vydanie programu NSDAP a edíciu všetkých Hitlerových prejavov v niekoľkých zväzkoch – na tento projekt bol Kamas obzvlášť hrdý. Podrobne pozri Jan RATAJ – Miloš DLOUHÝ – Antonín HÁKA, Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století, Praha: Auditorium 2020, s. 140-145)

História bez politickej korektnosti – Kulturblog, 17. Septembra 2019, https://www.youtube.com/watch?v=jyxuFdN0HOw 

Pavel Kamas v Kulturblogu, 10. máj 2020 https://www.youtube.com/watch?v=OkeZsoP8xbQ 

Video Progresívny Londýn z 25. februára 2020

https://www.youtube.com/watch?v=zlZHOJSAmE0 

Príkladom manipulatívneho videa je video o Londýne z 25. februára 2020. Video sa zameriava na stereotypické a výlučne negatívne zobrazovanie utečencov a londýnskej moslimskej menšiny. Zostrihané zábery z vybraných štvrtí s libanonskými a perzskými reštauráciami či zmenárňami majú upevňovať dojem všadeprítomného arabského jazyka. Ide o selektívne vybrané zábery na arabské obyvateľstvo so silným rasistickým podtónom podfarbené emotívnou a sugestívnou hudbou. 

Vo videu odznie niekoľko manipulatívnych tvrdení, nepresností či lží. Prezentujúca v úvode videa tvrdí, že v Londýne „pôvodní obyvatelia tvoria menšinu“.  Nie je však jasné, čo myslí „pôvodnými obyvateľmi.“ Za pôvodné obyvateľstvo britských ostrovov sa často považujú britskí Kelti, známi aj ako Britonovia alebo Briti. Toto obyvateľstvo tu sídlilo minimálne od doby železnej a až do obdobia raného stredoveku a dnes už de facto neexistuje. Ak definujeme „pôvodné obyvateľstvo” ako to, ktoré sa na danom území narodilo, potom bolo v roku 2011 63,3 % obyvateľstva Londýna pôvodného – teda väčšina (2011 Census Migrant Population). Ak definujeme „pôvodné obyvateľstvo“ ako to, ktoré hovorí jazykom majority, tak 77,9 % obyvateľstva v roku 2011 zároveň uviedlo ako svoj materinský jazyk angličtinu (kým 3,5% nehovorilo anglicky dobre a 0,6% vôbec, 2011 Census Migrant Population)

Vo videu odznejú tiež manipulatívne tvrdenia bez akýchkoľvek dôkazov o utečencoch a imigrantoch tvrdiace, že nemajú pasy, sú v krajine nelegálne a podobne. Ide o účelovo zjednodušujúce tvrdenia zovšeobecňujúce údaje platné pre minimálnu časť imigrantov na celú skupinu (vo videu zaznievajú tieto tvrdenia od ekonomických imigrantov zo Slovenska). V skutočnosti presné čísla ilegálnej imigrácie do Veľkej Británie nepoznáme ale podľa údajov britskej vlády žilo v krajine v roku 2017 bez potrebnej dokumentácie približne 1 % populácie.

Vo videu tiež zaznieva tvrdenie, že od nástupu Sadiqa Khana na post starostu Londýna „išli stavy polície dolu o 20 percent“. V skutočnosti od kedy nastúpil Khan v máji 2016 do úradu došlo k nárastu počtu členov policajného zboru v Londýne o 874 ľudí na 32 475 a v roku 2020 boli najvyššie od roku 2010. 

Kulturblog tiež na videu tvrdí, že Khan „presadil zákon, kde obmedzil polícii práva prehľadávať osoby“. Je to opäť klamlivý výrok, Khan ako starosta vôbec nemá a ani nikdy nemal právomoci presadzovať zákony alebo navrhovať legislatívu.

Divák videa sa tiež dozvie, že v Londýne došlo v roku 2019 k 15 080 útokom nožom. Tento údaj je pravdepodobne správny (ide o oficiálne štatistiky britskej vlády) a ide skutočne o obrovské číslo aj na pomery takého veľkého mesta, ako je Londýn. Zároveň však vo videu neodznejú ďalšie fakty, ktoré toto číslo problematizujú. Ide o 2-percentný nárast oproti roku 2018 (populácia Londýna sa tiež zvýšila o takmer 2 %) a zároveň došlo k poklesu vrážd, pri ktorých bol nôž použitý ako vražedná zbraň. Rok 2019 (video je z februára 2020) bol najhorší rok od roku 2008, počet vrážd v Londýne dosiahol 149. Z nich 126 bolo vyšetrovaných Metropolitnou políciou, ktorá vo svojej správe uviedla, že zo 126 prípadov bolo 31 kategorizovaných ako domáce násilie (pri 12 z týchto 31 bol útočnou zbraňou nôž). Dohromady bol nôž ako vražedná zbraň použitý v 71 prípadoch.

Zároveň stúpol počet útokov nožom naprieč celým Anglickom a Walesom (v mnohých oblastiach viac, než v Londýne) a len ťažko ho možno pripisovať zvýšenej imigrácii a moslimom, ako je naznačované vo videu.