menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://vedomec.com/ 

Skóre udelené komisiou: 9,3

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Časť jej obsahu je preukázateľne v rozpore s objektívnym, vedeckým poznaním a uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Stránka Vedomec s podnadpisom „Kampaň za pravdu v medicíne“ sa hlási k medzinárodnej iniciatíve The Campaign for Truth in Medicine (CTM). To, čo sa vydáva za medzinárodnú iniciatívu, je v skutočnosti aktivitou človeka menom Phillip Day, ktorý sám o sebe hovorí, ako o "uznávanom prieskumníkovi na poli zdravia", aj keď podľa stránok rational.wiki nemá žiadne vzdelanie vo vedeckom odbore a jeho minulosť sa spája s marketingom. 
  • Rovnako ako samotný Philip Day sa aj slovenská stránka Vedomec zameriava na oblasť alternatívnej medicíny, prírodného liečiteľstva s presahom do sféry konšpiračných teórii alebo tvrdení o netradičných spôsoboch liečenia aj najzávažnejších chorôb, akými sú rakovina a ďalšie. Súčasťou obsahu je aj spochybňovanie „oficiálnej medicíny“, ktorá podľa autorov stránky podlieha tlaku farmaceutických a obchodných gigantov, čo vedie k množstvu zbytočných úmrtí. 

Redakcia, autori a zdroje

  • Stránka nemá transparentnú redakciu a neuvádza žiadne mená osôb, ktoré tvoria obsah alebo zodpovedajú za činnosť webu. Ako jediný kontakt slúži online formulár. Zodpovednosti za zverejnený obsah sa snažia anonymní autori zbaviť tzv. Prehlásením o zodpovednosti, v ktorom sa okrem iného uvádza: "Nič na stránke Vedomec nepovažujte za lekárske odporúčania a to ani v prípade, že vám odpovieme na reakciu v diskusii alebo emailom na vašu žiadosť o radu, či informáciu."
  • Jednotlivé články nie sú podpísané autormi. Kredibilita uvádzaných zdrojov je rôznorodá, v niektorých prípadoch ide o celé texty prebraté z podobne zameraných portálov (napríklad Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania), v iných prípadoch sa obsah odvoláva na renomované vedecké časopisy, ale aj na stránky pochybných kvalít, ktoré šíria medicínske hoaxy či konšpiračné teórie. 

Príklad klamlivého obsahu

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Hoci na webe možno nájsť aj texty, ktoré sa dajú považovať za neškodné alebo užitočné v oblasti prevencie a propagácie zdravého spôsobu života, nebezpečenstvo predstavuje tá časť textov, ktoré šíria zavádzajúce alebo vyslovene škodlivé informácie. 
Príkladom je článok Rakovina a parazitné infekcie, ktorý obsahuje viacero vedecky nepodložených a zavádzajúcich tvrdení o príčinách vzniku rakoviny a alternatívnych spôsoboch jej liečby. Článok obsahuje napríklad nekriticky prezentované teórie Dr. Otta Warburga o prekyslení, ako príčine vzniku rakoviny (tejto problematike sa podrobne venoval doktor Maroš Rudnay v článku na stránke Lovci šarlatánov). Text propaguje aj tzv. Gersonovu terapiu, napriek tomu, že táto nebola nikdy potvrdená serióznym vedeckým výskumom. Celý text je postavený na zdrojoch s nízkou kredibilitou, ako napríklad webstránka Healing Cancer Naturally, ktorá propaguje vedecky neoverené alebo vyslovene škodlivé spôsoby liečby rakoviny.